نکاتی پیرامون تغذیه برگی (محلولپاشی)

نکاتی پیرامون تغذیه برگی (محلولپاشی)

اگر چه سوال هاي بي جواب فراوان و عدم قطعيت در مورد اين فعاليت وجود دارد اما، بسياري براين باورند که تغذيه درختان از طريق برگ هايشان نسبت به تغذيه آن ها از طريق خاک بهتر ميباشد و اين عمل باعث افزايش بازده درختان و افزايش کيفيت محصول ميگردد.

تحت چه شرايطي بايد از تغذيه برگي استفاده شود؟

تحت شرايط خاصي تغذيه درختان از طريق برگ هايشان نسبت به تغذيه از طريق خاک برتري دارد. 

وجود شرايط محدود کننده وقتي که شرايط محيطي، انتقال عناصر غذايي توسط ريشه را محدود ميکنند روش تغذيه درختان از طريق برگها توصيه ميشود. شرايط محدود کننده دريافت عناصر غذايي توسط ريشه عبارتند از: pH بالا و پايين خاک، استرس دمايي، رطوبت خيلي بالا و يا خيلي پايين خاک، بيماري هاي ريشه، وجود آفاتي که بر دريافت مناسب مواد غذايي تاثير مي گذارند، عدم تعادل مواد مغذي موجود در خاک و … .

هنگام بروز علائم کمبود مواد مغذي در درختان يکي از مزاياي تغذيه درختان از طريق برگ هايشان، پاسخ سريع درختان به کاربرد مواد مغذي ميباشد. بازده انتقال مواد مغذي از طريق برگ درختان 8 تا 9 برابر در مقايسه با تغذيه از طريق خاک بيشتر مي باشد. بايد در نظر داشت که هنگام بروزعلائم کمبود مواد مغذي، محلولپاشي يک روش فوري ولي موقتي است.

در مراحل خاص رشد گياهان در مراحل مختلف رشد به مقادير متفاوتي از مواد مغذي احتياج دارند، در حالي که در بعضي از اين مواقع کنترل تعادل غذايي خاک دشوار است. محلول پاشي عناصر غذايي ضروري در مراحل مهم رشد مي تواند بازده و کيفيت را بهبود ببخشد.

محدوديت هاي روش تغذيه از طريق برگ ها

مقدار استعمال محدود (دوز محدود شده)  مواد مغذي مورد استفاده در محلولپاشي نمي تواند کليه احتياجات درخت را برطرف کنند.

مسموميت گياه استفاده از غلظت هاي بالاي مواد مغذي در محلول پاشي ممکن است سبب برگ سوزي، در اثر تبخير آب و ماندن نمک در برگ ها شود.

هزينه بالا اگر چه کاربرد تعداد دفعات بيشتر در غلظت هاي کمتر، بسيار پرهزينه و غير عملي است اما  با توجه به ملاحظات مربوط به مسموميت گياه بهتر است که مواد مغذي در مقادير کمتر و تعداد دفعات بيشتري بکار برده شوند. 

چگونه اثر بخشي روش تغذيه را از طريق محلولپاشي افزايش دهيم؟

عوامل متعددي کارايي روش محلولپاشي را تحت تاثير قرار مي دهند:

pH محلول اسپري برگي –  مواد مغذي براي جذب از طريق برگ بايد به شکل محلول باشند. pH، حلاليت مواد غذايي و اثر متقابل آنها با ساير ترکيبات موجود در آب را تحت تاثير قرار مي دهد. بطور کلي pH اسيدي نفوذ مواد مغذي از سطوح برگ را بهبود مي بخشد. مضاف بر اين، pH به سه طريق ديگر جذب برگي مواد مغذي را تحت تاثير قرار ميدهد:

1- pH بار الکتريکي کوتيکول (لايه واکسي که روي برگ را مي پوشاند) را تحت تاثير قرار مي دهد، بنابراين خاصيت انتخابي يون ها تغيير ميکند.

2- شکل يوني مواد  مغذي به pH وابسته است بنابراين pH مي تواند ميزان نفوذ مواد مغذي را تحت تاثير قرار دهد.

3- pH ممکن است مسموميت گياهان توسط ترکيبات پاشيده شده را تحت تاثير قرار دهد.

بنابراين pH محلول بايد بر اساس مواد مغذي مورد استفاده، تنظيم شود.

استفاده از سورفکتانت ها به پوشش يکنواخت تر برگ ها کمک مي کنند. آنها با کاهش کشش سطحي قطرات باعث حفظ بيشتر آن ها بر روي برگ ها مي شوند. 

زمان محلولپاشي بهترين زمان محلول پاشي اوايل صبح و اواخر عصر (زمان باز بودن روزنه ها) مي باشد. زماني که درجه حرارت محيط بيش از 27 درجه سانتي گراد باشد محلولپاشي توصيه نمي شود.

اندازه قطرات با وجود اينکه قطرات کوچکتر از 100 ميکرون  دچار باد بردگي مي شوند اما سطح بيشتري را پوشش مي دهند و باعث افزايش کارايي استفاده برگي مي شوند.

 حجم پاشش  حجم پاشش تاثير معنا داري بر راندمان جذب مواد غذايي دارند. حجم پاشش بايد به گونه ايي باشد که چتر گياه را بطور کامل پوشش دهد و به حدي نباشد که باعث رواناب روي برگ ها شود.

Mr.esmati
ارسال دیدگاه