تفاوت تیلر و کلتیواتور چیست؟

مفهوم تیلر-کولتیواتور:

افراد اغلب از تیلر و کولتیواتور به جای هم استفاده می­کنند، اما این دو بسیار با هم متفاوت هستند. تیلر و کولتیواتور برای دو هدف متفاوت استفاده می­شوند. یکی از آنها خاک سفت زیرین را هم میزند و به رو می­­آورد و دیگری خاک نرم سطحی را به هم میزند. برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید تا کار شما بازده بالایی داشته باشد.

تیلر:

تیلر برای تبدیل لایه سخت خاک به بستر نرم برای کاشت گیاه استفاده می­شود. در واقع لایه سخت خاک در عمق زیاد را شخم می­زند و می شکند. این حالت به منظور خاکورزی اولیه استفاده می­شود.

هدف استفاده از تیلر:

  • شخم عمیق
  • شل کردن خاک سنگین
  • شکستن لایه های سخت زیرین

کولتیواتور:

کولتیواتور برای مخلوط کردن خاک نرم و مخلوط کردن کمپوست و کود با خاک طراحی شده است. توان مصرفی کولتیواتور از تیلر کمتر است، و برای شکستن خاک و نرم کردن لایه سخت خاک  طراحی نشده است. در واقع این حالت برای خاکورزی ثانویه استفاده می­شود، که معمولا با لایه های نرم خاک سروکار دارد.

هدف استفاده از کولتیواتور:

  • سله شکنی و هم زدن خاک
  • مخلوط کردن کود و کمپوست
  • کنترل علف­های هرز

تیلر-کولتیواتور های شرکت سبزکوش نگین:

این دستگاه ها بسته به عمق شخم و قابلیت تنظیم آن به وسیله میله کششی انتهای دستگاه، هم قابلیت خاکورزی اولیه و هم ثانویه را دارند، یعنی اگر در عمق کم کار کنند، قابلیت کولتیواتوری و اگر در عمق زیاد کار کنند قابلیت تیلری دارند. به همین دلیل به نام تیلر-کولتیواتور شناخته می شوند.

ali.khosrowjedi
ارسال دیدگاه